Általános Szerzodési Feltételek

Általános szerzodési feltételek

A www.bluetouch.hu webáruház üzemeltetője:

Név: BlueTouch, s.r.o. Kft.

Székhely: Zeleny pruh 1974//109, Prague 10, 140 00, the Czech Republic

Elérhetőségek: Telefon: +420 770 124 387

 Email: info@bluetouch-rollerek.hu

  Az üzemeltető cég képviselője: Marek Vyskocil, Managing Director

Cégjegyzékszám: 09437223

Adószám: CZ9437223

Bankszámlaszám: IBAN: CZ19 0100 0001 2307 8730 0217

Az üzlet működési engedélyének száma:  09437223         

 Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket. Az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos észrevételeit az info@bluetouch-rollerek.hu emailre írásban jelezheti. A webáruházban nyújtott szolgáltatásaink igénybevételére, csak az ÁSZF elfogadását és előzetes regisztrációt követően van mód.

 Az ÁSZF elfogadásával Ön a rögzítésre került szerződési feltételeket magára nézve kötelező erejűnek ismeri el, így kérjük, hogy esetleges kérdéseit, észrevételeit a szerződési kikötések elfogadását megelőzően jelezze felénk.

 1.       Távollevők között létrejövő szerződés

 A szerződés tárgya a BlueTouch, s.r.o. internetes áruházában található és megvásárolható valamennyi árucikk.

 Az árucikkek tulajdonságait, részletes jellemzőit, különös tekintettel a termék vételárára az árucikkhez tartozó konkrét hivatkozási oldalra kattintva ismerheti meg.

 A megrendelés elküldésével és annak a BlueTouch, s.r.o. email által történő visszaigazolásával a 45/2014.(II.26) Kormányrendelet alapján a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés jön létre  a  BlueTouch, s.r.o., U hranic 18/3221, Prága, Csehország (cégjegyzékszám:094 37 223, adószám:CZ09437223 ,     bankszámlaszám:  IBAN: CZ19 0100 0001 2307 8730 0217,   B  I  C / S W I F T :  K O M B C Z P P X X X  ) mint Szolgáltató, valamint a  Megrendelő, mint Vevő  között  az  alábbi    feltételek szerint.

A Szállító köteles posta vagy futárszolgálat útján a Vevő által kiválasztott termék(ek)et a Vevő által a rendelés folyamán megadott szállítási címre eljuttatni, illetve amennyiben a Vevő ezen igényét a megrendelés során jelezte a személyes átvétel lehetőségét biztosítani.

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-­‐mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat készpénzben a kézbesítő részére kifizetni, amennyiben utánvétes fizetési módot választott a rendelési folyamat során. 

2. Elállási jog gyakorlása

 A Vásárló a szerződéstől 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

 A fogyasztó elállási jogát

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén aa) a terméknek,
 2. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 5. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül

 A fogyasztó elállási jogát

a,  a  45/2014.  Kormányrendeletben  2.  számú  mellékletében  található  nyilatkozat-­‐minta felhasználásával; vagy

 1. b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

 Az elállásra vonatkozó határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Vásárló a határidő utolsó napján nyilatkozatát postára adja.

 Ha a Vásárló eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a Szállító haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 A Szállító a Vásárlónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Amennyiben a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Szállító mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 Ha a Vásárló eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szállító vállalta e költség viselését.

 Kivételek az elállási jog gyakorlása alól

 A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-­‐, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-­‐kölcsönzés, étkeztetés  vagy  szabadidős  tevékenységekhez  kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 1. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállásra való jogát.

 Fentiek értelmében Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a terméket Szállító kifejezetten a Vevő utasításainak megfelelően, egyedi rendelés alapján állította össze.

 Abban az esetben azonban, ha a Vevő a Szállító által már elkészített kreációk közül választja ki a terméket, úgy Vevő jogosult a fent már részletezettek szerint 14, azaz tizennégy napon belül elállási jogát gyakorolni.

 Az esetleges vásárlói panaszok, vagy a Vevő általi gyakorolt elállási jog alkalmával termék és csomagolásának hiánytalanságát és sérülésmentességét a Szállító minden esetben megvizsgálja.

A Vásárló köteles a csomag visszaküldésével kapcsolatos költségeket megfizetni, a Szállítónak nem áll módjában utánvétes csomagot átvenni.

 A csomag Szállítóhoz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A megvásárolt, hiánytalanul és sérülésmentesen visszajuttatott, ugyanakkor nem a Vásárló egyedi rendelése alapján összeállításra került termék vételárát az elállást követő legkésőbb 14 napon belül Szállító megtéríti Vásárló részére.

 3.       Fogyasztói kifogások kezelése

A vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

1052 Budapest, Városház u. 7.

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

  4. Termék és kellékszavatosság Kellékszavatosság

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek -­‐ másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva -­‐ aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a jogszabályban előírt feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést -­‐ a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel -­‐ megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

 A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

 A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

 Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

 A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

 A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

 Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak -­‐ a megjelölt hiba szempontjából -­‐ elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

 Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

 Termékszavatosság

 Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy -­‐ ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges -­‐ a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

 A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

 5.       Adatkezelés

 Szállító kijelenti, hogy a Vásárló által a Szállító rendelkezésére bocsájtott adatok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény, továbbá az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és  az  Európai  Unió  Tanácsa  1995.  október  24-­‐i  95/46/EK irányelve;  az  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény; a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-­‐ és lakcímadatokkezeléséről szóló 1995. évi CXIX.törvény; az egyének védelméről a személyesadatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 A Vásárlónak a regisztráció során kifejezetten és előzetesen hozzá kell járulnia a személyes adatai (természetes személy esetén: neve, szállítási címe; esetleges szállítási címe, telefonos és elektronikus elérhetősége; gazdasági társaságok, vállalkozások esetén: elnevezés, székhely, cégjegyzékszáma; adószám, statisztikai számjel).

 Az webáruház használata során a BlueTouch, s.r.o. kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az az alvállalkozója (Pl: Posta vagy futárszolgáltat, amegrendelés kézbesítéséhez) részére  történik.

 A kiszállítást teljesítő futárszolgálat a szerződésben nyilatkozik az adatok bizalmas kezeléséről.

 Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja a BlueTouch, s.r.o., ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a BlueTouch, s.r.o. Kft.  - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig  -  nyilvántartsa és kezelje.

 A BlueTouch, s.r.o. Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat kizárólag az alábbi célokra használhatja fel: esetleges vevői  reklamációk  intézése, megrendelések intézése.

 A Vevő kifejezett hozzájárulása esetén a regisztráció során kifejezett hozzájárulása során feliratkozhat a Szállító által működtetett hírlevélre. A   Szállító a Vevő által megadott adatokat bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az  info@bluetouch-rollerek.hu e-­‐mail címen.

 6. Szavatosság:

A szavatossági igények érvényesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

 7.  A BlueTouch, s.r.o. webáruházában történő böngészés

 A BlueTouch, s.r.o. weboldalán regisztráció nélkül is böngészhet, megismerkedhet különleges termékeinkkel és árainkkal. A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, azaz az ÁFÁ-­‐t tartalmazzák és magyar forintban értendők. Vásárlás azonban csak regisztráció után lehetséges. Szállító garantálja, hogy a termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és a termék kézhezvétele közötti időszakban, tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon. A webáruházunk nem mutat készletet, viszont csak olyan termékek vannak feltüntetve a weboldalon, amelyek raktárkészleten találhatóak. Minden megrendelést a megrendelést követő 48 órán belül visszaigazolunk.

 Készlettel kapcsolatban (különösen nagy mennyiségű rendelés esetén) telefonon is módjában áll,  érdeklődni  ügyfélszolgálatunkon.

 1. A vásárlás menete

 Regisztráció

Ahhoz, hogy  a   BlueTouch, s.r.o. termékeit megvásárolhassa, regisztrálnia kell az oldalon. A "Regisztráció" feliratra kattintva, a megjelenő regisztrációs ablakban kell megadnia valós adatait. A jelszó a későbbi bejelentkezésekhez szükséges titkos azonosító. A jelszó nem tartalmazhat ékezeteket, minimális hossza 6 karakter. Ez lehet bármilyen betű vagy szám. Ha elfelejtette jelszavát, kérésére elküldjük e-­‐mailben.

 Vásárlás az Webáruházban

 A kiválasztott terméket meg szeretné megvásárolni a „Kosárba” gombra kattintva teheti meg, majd a későbbiekben a megjelenő képernyőn beállíthatja a kívánt mennyiséget.

 A kosár tartalma

A kosár tartalma mindig megjelenik, miután árut rakott bele. A kosár tartalma ablakban minden kiválasztott termék és az aktuális végösszeg nyomon követhető. Ez bármikor tetszés szerint módosítható, törölhető. Egy tétel törléséhez kattintson a Kosár tartalma ablakban, a termék darabszáma melletti „x” gombra. Ha befejezte az áruk összeválogatását, a „Szállítási és fizetési adatok megadása” gomb megnyomásával léphet tovább. A megjelenő ablakokban ellenőrizze, és ha szükséges módosítsa adatait, majd a Megrendelés gombra kattintva véglegesítse megrendelését. A kézbesítés szempontjából fontos, hogy olyan -­‐ lehetőleg mobil -­‐ telefonszámot adjon meg, amin napközben is el tudjuk érni.

 A rendelés elfogadása

A rendelés beérkezéséről és elfogadásáról a rendszer automatikus e-­‐mailt küld önnek. Ha bármilyen probléma merül fel a megrendelt termékekkel kapcsolatban, vagy az egyébként szükségessé válik, a megadott telefonszámon fogjuk keresni önt.

 A termékek szállítási módja

Csomagjainkat a Magyar posta Zrt. segítségével szállítjuk ki. A Magyar Posta Zrt. vállalja, hogy azokat a feladást követő munkanapon, munkaidőben (8-­‐17) kézbesíti a címzettnek. Ha szükséges, az MPL a küldeményt két alkalommal kísérli megkézbesíteni a Címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra, majd a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a küldeményt a jogosult átveheti. Garanciát csak   a   termékgyártásából eredő sérülésekre, állagromlásra vállalunk a csokoládét illetően. A helytelen tárolásból, szállításból eredő állagváltozás,  törés  a vevő felelőssége.

 FACEBOOK PIXEL (KÉPPONT) ALKALMAZÁSA

Honlapunkon használjuk a Facebook Pixel (Képpont) szolgáltatást, amely a Facebook analitikai eszköze, mellyel mérhető a hirdetési tevékenység hatékonysága, és megismerhetők a látogatók által a webhelyen végzett műveleteket. A Facebook Pixel (Képpont) úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával kikapcsolhatja, a cookie-kat törölheti, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

 Az adatkezelés a Facebook közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 Házhozszállítási költség

Minden e-robogót ingyenesen szállítunk. Az alkatrészek és tartozékok 1990 Ft-ért értendők egy csomagonként. 

Csomagolási költség

 A csomagolásért külön költséget nem számítunk fel.

 Szállítási határidők

Legtöbb termékünk állandóan van készleten. A megrendeléstől számítottan a termék kézhezvétele maximum 3-5 munkanapon belül várható. Amennyiben ez bármilyen oknál fogva nem megoldható, felvesszük Önnel a kapcsolatot a megadott telefonszámon vagy e-­‐ mailben és tájékoztatjuk a lehetőségekről.

 Fizetési mód

A BlueTouch, s.r.o. webáruházában többféle fizetési mód közül választhat.

 1. Rendeléskor előre utalás a megadott bankszámlaszámra: a rendelési folyamat során az általunk megadott bankszámlaszámra kérjük a vásárlás összegét Az összeg számlánkon történő jóváírását követően történik a termék postázása.
 2. Utánvéttel történő fizetés: a rendelés teljes összegét a futárnak kell kifizetnie, aki ennek fejében átadja önnek a megrendelt csomagot.
 3. Bankkártyás fizetés a weboldalon: Ezt az opciót választva a bankkártyája számát kell megadnia, és annak lejárati határidejét, ezután követve az utasításokat, vásárolhat bankkártyájával.

 Téves megrendelés: Amennyiben megrendelését tévedésből adta le, mielőbb jelezze azt az info@bluetouch-rollerek.hu e-­‐mail címen

 A reklamáció menete

Amennyiben a vásárlás során bármilyen panasza merül fel, úgy azt kérjük jelezze emailben az info@bluetouch-rollerek.hu

 címen vagy telefonon a +420 770 124 387 telefonszámon. A reklamációkat minden esetben kivizsgáljuk és a bejelentést követő 8 napon belül választ adunk, indokolt esetben a terméket cseréljük. Ha ezen az úton nem sikerül panaszát rendezni, forduljon fent említett felügyeleti szerveinkhez.